กิจกรรมการแข่งขัน IT LADKRABANG OPENHOUSE 2018

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561

รายละเอียดการแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP และ JavaScript

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสนับสนุน - ส่งเสริมเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเว็บไซต์ และทักษะการเขียนโปรแกรม ด้วยภาษา PHP
 • เพื่อเป็นการเผยแพร่การใช้ภาษา PHP ซึ่งเป็น Open source ไปใช้งานให้มากข้ึน

การสมัครเข้าแข่งขัน

 • ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นตัวแทนจากโรงเรียนส่งเข้าแข่งขัน
 • สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน โดยแต่ละโรงเรียนสามารถเสนอทีมเข้าแข่งขันได้ 1 ทีมเท่านั้น
 • รับสมัครผู้เข้าแข่งขันจานวน 15 ทีม โดยให้สิทธ์ิผู้สมัครตามลาดับก่อนหลังของการสมัคร
 • หากมีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจานวนมาก สิทธ์ิในการเข้าร่วมการแข่งขันจะพิจารณาจากลาดับของ ทีมที่ส่งเข้ามา โดยทีมแรกของแต่ละโรงเรียนจะได้รับการพิจารณาก่อน และหากมีท่ีน่ังเหลือก็จะพิจารณา ทีมในลาดับต่อไปของแต่ละโรงเรียน
 • กรอกข้อมูลใบสมัครใน https://openhouse.it.kmitl.ac.th ให้ครบถ้วนและถูกต้องจากน้ันให้ Printใบสมัครการแข่งขัน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองจากอาจารย์ผู้ควบคุมทีม (รับเฉพาะใบสมัครที่กรอก ข้อมูลและ Print จากระบบเท่านั้น หากนอกเหนือจากนี้จะถือว่าการสมัครแข่งขันไม่สมบูรณ์) แล้วส่งใบสมัครมาทางช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปน้ี
  • ทางระบบส่งใบสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์
  • ทางไปรษณีย์
   หมายเหตุ : ทางผู้จัดงานต้องได้รับเอกสารการสมัครภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561
   งานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   เลขที่ 1 ถนนฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
  • ทางอีเมลที่ openhouse@it.kmitl.ac.th
  • ทางโทรสารหมายเลข 0-2723-4910
 • รับสมัครตั้งแต่วันท่ี 15 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2561
 • คณะกรรมการประกาศรายชื่อทีมเข้าแข่งขันวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 ทางเว็บไซต์ https://openhouse.it.kmitl.ac.th

รูปแบบและกติกาการแข่งขัน

 • เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง (09:00 – 12:00 น.)
 • Hardware และ Software ที่ใช้ในการแข่งขัน ผู้จัดการแข่งขันจัดเตรียมไว้ให้ดังนี้
  • Hardware
   • Computer PC: OS Windows 10 Professional
  • Software
   • Atom
   • Sublime
   • VSCode
   • Adobe Dreamweaver
   • XAMPP 7.2.6 (Apache, MySQL, PHP, phpMyAdmin)
   • Framework : jQuery 3.3.1, jQuery UI 1.12.1 (All Components), Bootstrap 3.3.7, 4.1.1
 • ให้ผู้แข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP ให้มีรายละเอียดตามที่โจทย์กาหนด และต้องสามารถรับข้อมูลจากผู้ใช้งานได้จริง มีการออกแบบและเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลรวมถึงออกแบบหน้าตาของเว็บไซต์ให้มีความสวยงามและเหมาะสม
 • สามารถใช้ JavaScript และ AJAX ได้
 • ผู้แข่งขันสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาที่เหมาะสมนอกเหนือจากที่โจทย์ต้องการได้ตามสมควร
 • ให้ผู้เข้าแข่งขัน จัดทา Document สาหรับอธิบายผลงานของตนเอง (ภายในเวลาที่ทาการแข่งขัน)
 • อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันนาหนังสือ เอกสารย่อ หรือตาราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าในสถานที่แข่งขันได้
 • ไม่อนุญาตให้นาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โค้ดสาเร็จรูป เครื่องมือใด ๆ หรือโปรแกรมอื่น ๆ รวมถึงอุปกรณ์ทุกชนิดที่มีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลเข้าในสถานที่แข่งขัน
 • ไม่อนุญาตให้ทาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือใช้อินเตอร์เน็ตระหว่างการแข่งขัน
 • ขณะทาการแข่งขัน ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันออกนอกสถานที่แข่งขัน หากมีความจาเป็นให้คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตเป็นราย ๆ ไป
 • การตัดสินผลงาน จะให้ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบนาเสนอผลงานของตนเองต่อคณะกรรมการ และผู้เข้าแข่งขันทีมอื่น โดยให้เวลาทีมละ 5 – 10 นาที
 • หากพบว่ามีการกระทาทุจริตหรือการกระทาอันไม่เป็นไปตามกติกาที่กาหนดไว้ ผู้แข่งขันนั้นจะถูกตัดสิทธิ์และออกจากการแข่งขันทันท
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด

วันเวลาและสถานที่จัดการแข่งขัน

 • การแข่งขันจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมารายงานตัว ณ จุดลงทะเบียนก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที
 • สถานที่จัดการแข่งขัน
  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 207 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยี สารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • หลังแข่งขันเสร็จทีมที่ได้รับคัดเลือกจะต้องนาเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ณ ห้องที่ทาการแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ขอให้ผู้แข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกมารอนาเสนอผลงานก่อนเริ่มการตัดสิน 15 นาที
 • ในวันแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องแต่งกายชุดนักเรียนตามรูปแบบของโรงเรียนให้ถูกระเบียบ พร้อมทั้งนาบัตรประจาตัวนักเรียนมาด้วย
 • ประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัลเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ทาการแข่งขัน

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ – ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา ทีมละ 4,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ – ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา ทีมละ 2,000 บาท
 • รางวัลชมเชย – ได้รับใบประกาศนียบัตร
หมายเหตุ
 • ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจะต้องมีคะแนนถึงเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด
 • ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ จะได้รับสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการพิจารณา คัดเลือกเพื่อศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังภายใต้การพิจารณาจาก Portfolio รอบที่1(โควต้าความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)