Privacy Policy

Privacy Policy

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่ 10/2565

เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ.2565

............................................................................

คำนิยาม

ประกาศฉบับนี้ ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป ในประกาศนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งข้อมูลทุกประเภทที่สามารถบ่งชี้ตัวตน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ หมายเลขประจำตัวบัตรประชาชน ข้อมูลสถานที่อยู่ ข้อมูลออนไลน์ ข้อมูลเอกลักษณ์ทางกายภาพทางจิตใจ ทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ที่สามารถระบุตัวตนได้ “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลระบุไปถึง “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือฉบับอื่นที่อาจมีการแก้ไขในภายหลัง รวมถึงพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ คำสั่ง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

 1. ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน อาทิ ชื่อ วันเกิด เพศ กรุ๊ปเลือด ศาสนา รูปถ่าย
 2. ข้อมูลช่องทางการติดต่อ อาทิ ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล
 3. ข้อมูลส่วนตัว อาทิ ชื่อบัญชีผู้ใช้ ข้อมูลการแพทย์ ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลผู้ปกครอง
 4. ข้อมูลบัญชี อาทิ รายละเอียดการชำระเงิน
 5. ข้อมูลทางเทคนิค อาทิ Google Analytics, Facebook Pixels, Hotjar หมายเลขระบุตำแหน่งคอมพิวเตอร์ (IP Address) ข้อมูลการเข้าระบบ ข้อมูลการใช้งาน และ การตั้งค่า (log)
 6. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดกฎหมาย ท่านรับทราบว่า ในกรณีที่มีการกระทำความผิดตามกฎหมายเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความผิดในทางแพ่งหรือทางอาญาหรือกฎหมายอื่นใด ทางเรามีสิทธิเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลการกระทำความผิดกฎหมายของท่านได้ โดยจะเข้าถึง เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความระมัดระวังตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด
 7. ข้อมูลประเภทพิเศษ ทางเราจะเก็บมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษของท่าน ตามมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน โดยทางเราจะเข้าถึง เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความระมัดระวังตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด
 8. ทางเราจะทำการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้จากบุคคลภายนอก และขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของบุคคลทั่วไป และเพื่อปกป้องผลประโยชน์ได้เสียของทางคณะ เราได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยภายในบริเวณคณะหรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่เราจัดหา (ว่าจ้าง) จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผลข้อมูลจากภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวของท่านและข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านใช้และเข้ามาในบริเวณพื้นที่ของคณะ เพื่อความปลอดภัยของทางเราและบุคคลทั่วไป

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

 1. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการยินยอมเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

  - เมื่อท่านลงทะเบียนบัญชีเพื่อเข้าร่วมโครงการ

  - จากการเก็บข้อมูลการใช้เว็บไซต์ของท่านผ่านบราวเซอร์คุกกี้

  - จากการติดต่อสอบถามของท่าน หรือผ่านการโต้ตอบทางอีเมลหรือ ช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ เช่น โทรศัพท์ เพื่อที่ผู้ให้บริการสามารถติดต่อท่านกลับได้

  - เมื่อท่านเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์ของเรา หรือแอพพลิเคชันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เฟสบุ๊ค

 2. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สาม Facebook Login โดยได้รับข้อมูลเมื่อท่านสมัครระบบหรือเข้าใช้งานระบบผ่านช่องทางของบุคคลที่สาม

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

 1. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการจัดฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ และเสนอสิทธิประโยชน์ตามความสนใจของท่าน (เผื่อสปอน)
 2. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยืนยันตัวตนว่าท่านเป็นผู้เดียวในการเข้าถึงบัญชีของท่าน
 3. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวิจัยการตลาดและบริหารความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ (เผื่อสปอน)
 4. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และระเบียบบังคับใช้ของรัฐ
 5. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับผู้บริการ รวมถึงการยินยอมให้ผู้ให้บริการสามารถโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่กลุ่มธุรกิจและพันธมิตรของผู้ให้บริการ ผู้ประมวลผลข้อมูล หรือหน่วยงานใด ๆ ที่มีสัญญากับผู้ให้บริการ (เผื่อสปอน)

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 1. เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านแล้ว เราจะดำเนินการดังนี้เก็บรวบรวมโดยมีการบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้บริการ ได้แก่ Hostinger, Google sheet
 2. เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เก็บรวบรวมมาในการดำเนินของสมาคมตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหัวข้อ “วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล”

การแบ่งปันข้อมูล

เราใช้ผู้ให้บริการภายนอกเพื่อดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในนามของเราเท่านั้น การดำเนินการนี้เพื่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้ในแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ ยกตัวอย่างเช่น การเก็บสถิติการใช้งาน การวิเคราะห์ หรือส่งข้อมูลการตลาด ผู้ให้บริการเหล่านี้มีภาระผูกพันตามข้อตกลงการรักษาความลับและไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ของผู้ดำเนินการเองหรือเพื่อจุดประสงค์อื่น

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางสมาคมจัดเก็บจะอยู่ในลักษณะของ Hard Copy และ Soft Copy
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องมืออุปกรณ์ของคณะดำเนินงานภายใต้การดูแลของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ รวมถึงมีการเก็บข้อมูลในบนระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้แก่ Hostinger, Google sheet
 3. มหาวิทยาลัยจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ไม่เกินระยะเวลาเท่าที่จำเป็นหรือระยะเวลาตามกฎหมายสำหรับวัตถุประสงค์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เว้นแต่กรณีที่กำหนดให้จัดเก็บเพิ่มเติมหรือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ได้เสียโดยชอบธรรมของมหาวิทยาลัย

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

 1. สิทธิในการได้รับแจ้ง (right to be informed) : ท่านมีสิทธิที่จะได้รับแจ้งเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกจัดเก็บ รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ วิธีการจัดเก็บและระยะเวลาการจัดเก็บ
 2. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent) : ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา
 3. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access) : ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเรา
 4. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลผู้สมัครให้ถูกต้อง (right to rectification) : ท่านมีสิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
 5. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure) : ท่านมีสิทธิในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 6. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing) : ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 7. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability) : ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นหรือตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้
 8. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object) : ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ท่านสามารถส่งคำขอมาที่อีเมล kamonnat@it.kmitl.ac.th เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ หรือ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไข ข้อยกเว้นการใช้สิทธิต่าง ๆ ได้ที่ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (TDPG2.0) และ เว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการดำเนินตามสิทธิข้างต้น โดยเราจะพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

การยื่นคำร้องเพื่อการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านมีความประสงค์ในการยื่นคำร้องเรียนเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมไปถึงการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล การขอเพิกถอนการยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคล และการส่งความคิดเห็นต่อการบริการ ท่านสามารถติดต่อได้ทางเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียด ได้ที่ kamonnat@it.kmitl.ac.th

บริษัทมีความจำเป็นต้องทำการประมวลผลข้อมูลภาพถ่าย ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวของ ผู้ให้สัมภาษณ์/แสดงความคิดเห็น ผู้ที่ได้รับรางวัล ลูกค้า หรือผู้รับบริการ

ranger-logo

IT Ladkrabang Open House 2023

Information Technology

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม

 • 02-723-4900 ต่อ 4938-4945

 • 080-172-5376

 • 086-904-1119

© ITLadkrabang Open House 2023 | All Rights Reserved.