การศึกษาต่อ

กำหนดการ TCAS 67 คณะ IT ลาดกระบัง

รอบ TCAS

รอบ 1

รอบ 2

รอบ 3

ช่วงเวลาเปิดรับ

1 ต.ค. - 20 ธ.ค. 2566

15 ก.พ. - 15 มี.ค. 2567

6 - 12 พ.ค. 2567

หลักสูตรจำนวนรับ

IT = 80 คน DSBA = 30 คน AIT = 10 คน

IT = 70 คน DSBA = 20 คน AIT = 5 คน

IT = 60 คน DSBA = 20 คน AIT = 15 คน

คุณสมบัตรผู้สมัคร

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน ยกเว้นสาขาวิชา AIT รับเฉพาะห้องที่มีเรียนด้าน AI หรือวิทยาการคำนวณ

ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน

ผลคะแนนที่ใช้ยื่น

1. ผลงาน 2. TGAT 3. TPAT และสอบสัมภาษณ์

1. TGAT 2. สอบข้อเขียน ยกเว้นสาขา AIT ใช้คะแนน TGAT อย่างเดียวไม่สอบข้อเขียน / ไม่สอบสัมภาษณ์

1. TGAT 2. A-Level : Math 1 3. A-Level : Eng และไม่ต้องสอบสัมภาษณ์

IT_Poster

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้อย่างรอบด้านของศาสตร์ทางด้านไอที ที่มีความสำคัญและจำเป็นในการประกอบอาชีพในงานสายไอที นอกจากนี้ยังเน้นในการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางให้กับผู้เรียน ใน 3 ด้านหลัก ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development) ด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Infrastructure) และ ด้านสื่อประสมสำหรับการพัฒนาสื่อเชิงโต้ตอบ เว็บ และเกม (Multimedia for Interactive Media, Web and Game Development)

แนวทางการประกอบอาชีพ

ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development)

 • นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Programmer)
 • นักพัฒนาเว็บไซต์ (Web Developer)
 • ผู้ทดสอบโปรแกรม (Software Tester)
 • นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)
 • นักออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architect)
 • ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ (Project Manager Assistant)

ด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Infrastructure)

 • นักออกแบบระบบเครือข่าย (Network System Designer)
 • นักพัฒนาระบบเครือข่าย (Network System Engineer)
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network System Administrator)

ด้านสื่อประสมสำหรับการพัฒนาสื่อเชิงโต้ตอบ เว็บ และเกม (Multimedia for Interactive Media, Web and Game Development)

 • นักพัฒนาเกม (Game Developer)
 • นักออกแบบและพัฒนาเว็บ (Web Designer/Developer)
 • นักออกแบบ UI/UX
ranger-logo

IT Ladkrabang Open House 2023

Information Technology

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม

 • 02-723-4900 ต่อ 4938-4945

 • 080-172-5376

 • 086-904-1119

© ITLadkrabang Open House 2023 | All Rights Reserved.