ลงทะเบียน

  • ข้อมูลส่วนตัว
  • แบบสอบถาม

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมงาน “IT Ladkrabang Open House 2020” (ออนไลน์)

 

คำชี้แจง

  1. การจัดทำแบบสอบถามนี้ เพื่อนำผลการสำรวจมาใช้ในการพัฒนา และปรับปรุง การจัดงานของคณะในครั้งต่อไป
  2. โปรดทำเครื่องหมาย [ ] ในช่องระดับความคิดเห็นของแต่ละรายการที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

มากที่สุด (5)ค่อนข้างมาก (4)พอประมาณ (3)ค่อนข้างน้อย (2)น้อย (1)ไม่แน่ใจ
1. นิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ (ออนไลน์)
2. การเสวนาหลักสูตร (ออนไลน์)
3. ทัวร์เยี่ยมชมคณะ (ออนไลน์)
4. กิจกรรมจากชุมนุมนักศึกษา (ออนไลน์)
มากที่สุด (5)ค่อนข้างมาก (4)พอประมาณ (3)ค่อนข้างน้อย (2)น้อย (1)ไม่แน่ใจ
1. มีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหลายช่องทาง
2. สื่อประชาสัมพันธ์นำเสนอเนื้อหา และให้ข้อมูลน่าสนใจ
3. รูปแบบการนำเสนอ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เข้าถึงง่าย